Radboud Fonds en taal

De Radboud Universiteit heeft “Taalvaardig” als één van haar speerpunten. Taal is een uiting van denkkracht en dus een belangrijk fundament voor wetenschap en onderwijs. Wie in een gemeenschappelijke taal de kern weet te raken, kan mensen inspireren, werelden openen en verbinden. Het Radboud Fonds heeft daarom dit belangrijke thema overgenomen. Kijk hier naar een mooi project dat door het Radboud Fonds gefinancierd is.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag iemand spreken? Neem dan gerust contact op.

lees meer

Contact

Heeft u vragen of wilt u graag meer weten over dit onderwerp? Of wilt u bijdragen maar graag eerst even met iemand spreken? Neem dan contact op met Lisette.

Lisette Pals
fondsenwerver Radboud Universiteit

Lisette.Pals@ru.nl
06 52 75 46 59

Projecten over taal


Eerste call Radboud TOS Fonds geopend

Werk je als onderzoeker op het terrein van taalontwikkeling of TOS en heb je een idee voor een onderzoek? Dien dan vòòr 30 juni a.s. een aanvraag in.

English follows Dutch

lees meer

Eerste call Radboud TOS Fonds geopend

English follows Dutch

Het Radboud TOS Fonds (RTF) zet zich in om kinderen met TOS een kansrijke toekomst te bieden. Dit doet het fonds door wetenschappelijk onderzoek bij baby’s en jonge kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) te stimuleren; om de stoornissen eerder te kunnen ontdekken, maar ook effectief te behandelen. Werk je als onderzoeker op het terrein van taalontwikkeling of TOS en heb je een idee voor een onderzoek? Dien dan vóór 30 juni a.s. een aanvraag in.

Opening call: 30 april 2024
Sluiting call: 30 juni 2024
Beoordeling en eventuele schriftelijke consultatieronde: juli 2024
Toekenningsbesluit: begin augustus 2024 (week 32)
Beschikbaar budget: €30.000

 • Er is een subsidie van € 30.000 beschikbaar voor 1 groot of 2 kleinere onderzoeksproject(en) dat/die aansluit(en) bij de doelstelling van het RTF.
 • De focus van het RTF ligt op onderzoek. Kosten voor materiaal, congresbezoek, valorisatie en implementatie kunnen worden vergoed als onderdeel van een onderzoeksproject.  
 • Het RTF stimuleert samenwerking tussen universiteiten, praktijkinstellingen en andere belanghebbenden. De thuisbasis van het RTF is de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Dit betekent niet dat de hoofdaanvrager werkzaam moet zijn binnen Radboud Universiteit of Radboudumc. Wel wordt in iedere aanvraag aangegeven op welke wijze (een) onderzoeker(s) vanuit Radboud Universiteit of Radboudumc is/zijn betrokken.
 • Financiële matching of cofinanciering in kind wordt zeer gewaardeerd.
 • Meer informatie over deze call lees je in het Subsidiereglement.
 • Gebruik voor het indienen van een aanvraag dit aanvraagformulier.
 • Het RTF werkt met calls, het is niet mogelijk buiten deze calls aanvragen in te dienen.

Heb je vragen over deze call of het RTF? Neem dan contact op met Lisette Pals (lisette.pals@ru.nl of 06 52754659).       

Het Radboud TOS Fonds, in 2021 opgericht als Fonds op Naam onder het Radboud Fonds, is het initiatief van dr. Kino Jansonius-Schultheiss. In haar werkende leven was ze actief als logopedist en klinisch linguïst. Ze deed onder meer onderzoek naar de spraak- en taalontwikkeling bij baby’s bij de Universiteit van Amsterdam en het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC).

First call Radboud TOS Fund open

The Radboud TOS Fund (RTF) is committed to giving children with TOS a promising future. The fund does this by encouraging scientific research in babies and young children with language development disorders (TOS) in order to detect the disorders earlier and treat them effectively. Do you work as a researcher in the field of language development or TOS and do you have an idea for a study? If so, submit an application before 30 June.

Opening call: 30 April 2024
Call closure: 30 June 2024
Assessment and any written consultation: July 2024
Allocation decision: early August 2024 (week 32)
Budget available: €30,000

 • A grant of €30,000 is available for 1 large or 2 smaller research project(s) in line with the RTF's objective.
 • The focus of the RTF is on research. Costs for materials, conference attendance, valorisation and implementation can be reimbursed as part of a research project.
 • The RTF encourages collaboration between universities, practical institutions and other stakeholders. It is based at Radboud University and Radboud university medical center. This does not mean that the main applicant must be employed at Radboud University or Radboud university medical center. However, each application does indicate how the researcher(s) from Radboud University or Radboud university medical center is/are involved.
 • Financial matching or co-financing in kind is highly appreciated.
 • You can read more about this call in the Grant Regulations.
 • To submit an application, use this application form.
 • The RTF awards grants via calls for applications. It is not possible to apply for a grant outside these calls.

Do you have any questions about this call for applications or the RTF? If so, please contact Lisette Pals (lisette.pals@ru.nl or +31 6 52754659).

The Radboud TOS Fund, founded in 2021 as a named fund under the Radboud Fund, is the initiative of Dr Kino Jansonius-Schultheiss. In her working life, she was a speech therapist and clinical linguist. She conducted research on speech and language development in babies at the University of Amsterdam and the Amsterdam University Medical Centre (Amsterdam UMC), among other things.

Draag jij ook een steentje bij?

Je hulp is meer dan welkom. Help ons mooie dingen realiseren. doneer nu!