Welkom bij het Radboud Fonds

Welkom op de website van het Radboud Fonds. Fijn dat u hier bent, want dat betekent dat u meer wilt weten over het Radboud Fonds of omdat u één van onze fondsen, onderzoeken of artsen wil steunen.

Welke reden ook, we laten u hier graag meer zien over ons werk. Over de impact van het onderzoek dat we financieren, over de artsen en onderzoekers die we steunen en over de manieren waarop we geld inzamelen. Donaties die in het Radboudumc zo hard nodig zijn om ziekten te bestrijden, om erfelijke en aangeboren aandoeningen te kunnen behandelen of voorkomen en om ons ziekenhuis kindvriendelijker te maken. Maar ook donaties die aan de Radboud Universiteit wetenschappers de kans geven grensverleggend onderzoek te doen of bijdragen aan het studentenwelzijn in Nijmegen.

Al dat onderzoek begint bij mensen zoals u. Steun ons als donateur, zakelijke relatie, start mét ons een actie op, doe een schenking of steun ons via een nalatenschap. U bepaalt zelf de bestemming van uw donatie.

Radboudumc en Radboud Universiteit, to have a significant impact (on healthcare).


Welkom bij het Radboud Fonds

Welkom op de website van het Radboud Fonds. Fijn dat u hier bent, want dat betekent dat u meer wilt weten over het Radboud Fonds of omdat u één van onze fondsen, onderzoeken of artsen wil steunen. lees meer

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag iemand spreken? Neem dan gerust contact op. lees meer

Contact

Als u ergens meer over wilt weten, hulp nodig heeft of een vraag wilt stellen, neem dan vooral contact met ons op. U bereikt ons via:

E-mail: info@radboudfonds.nl

Telefoon: (024) 362 01 56

Postadres

Postbus 9102
6500 HC
Nijmegen

Bezoekadressen

Bezoekadres Radboud Fonds, team Radboud Universiteit

Berchmanianum
Houtlaan 4
6525 XZ Nijmegen

Bezoekadres Radboud Fonds, team Radboudumc

Ingang Tandheelkunde
Philips van Leydenlaan 25
6525 EX Nijmegen

Bankrekeningnummer

NL84 ABNA 0248 6906 55
t.n.v. Stichting Radboud Fonds

Fiscaal nummer (RSIN)

857028923

Visie

De visie van het Radboud Fonds is het laten excelleren, in alle mogelijke vormen, van zowel de Radboud Universiteit als het Radboudumc, op basis van verwerving en aanwending van private middelen.

Beurzen voor studenten

De Radboud Universiteit biedt studenten verschillende vormen van financiële ondersteuning. Ook initiatiefnemers voor het vergroten van het studentenwelzijn kunnen op steun rekenen. lees meer

Subsidies voor onderzoekers

Het Radboud Fonds heeft diverse fondsen op naam waar onderzoekers gebruik van kunnen maken. lees meer

Doneren

Er zijn verschillende manieren om een financiële bijdrage te doen. Lees hier hoe u kunt helpen! lees meer

Ervaringen

We inspireren graag door het delen van ervaringen! Ervaringen met onze projecten, de uitkomsten, maar ook hoe het is om ondersteuning van het Radboud Fonds aan te vragen. lees meer

Meer informatie


Doelen en missie

Het hoofddoel van het Radboud Fonds is: het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en het studentenleven binnen de Radboud universiteit en het Radboudumc, alsook het blijven verbeteren van patiëntenzorg binnen het Radboudumc door het verwerven van additionele gelden uit de private markt. lees meer

Doelen en missie

Het hoofddoel van het Radboud Fonds is: het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en het studentenleven binnen de Radboud universiteit en het Radboudumc, alsook het blijven verbeteren van patiëntenzorg binnen het Radboudumc door het verwerven van additionele gelden uit de private markt, waaronder het instellen van specifieke leerstoelen bij de Radboud Universiteit en Fondsen Op Naam.

De missie is:

  • het verwerven van middelen bij het bedrijfsleven, overheden, fondsen en particulieren op basis van voorstellen die door de Radboud Universiteit, het Radboudumc en/of door het Fondsenwervingsbureau zelf zijn ontwikkeld.
  • de bevordering van interactieve samenwerking tussen de Radboud Universiteit, het Radboudumc en de maatschappij, nationaal en internationaal, waaronder inbegrepen het bereiken, mobiliseren en binden van betrokkenen in het domein van de Radboud Universiteit en het Radboudumc
  • de maatschappij door voorlichting bewust (blijven) maken van het belang van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en verdere verbetering van patiëntenzorg.

Het Radboud Fonds wil mensen uitnodigen om onderdeel te worden van bijzondere initiatieven binnen de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Het Radboud Fonds biedt mensen de mogelijkheid bij te dragen en betrokken te zijn bij projecten op het terrein van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Het maakt betrokkenen trots, strijdbaar en gepassioneerd over stappen die we samen zetten om doelen te realiseren.


Veelgestelde vragen

We verzamelden enkele veelgestelde vragen met betrekking tot het Radboud Fonds. lees meer

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Mocht uw vraag of antwoord hier niet bij staan, neem dan gerust contact met ons op. Privacyverklaring

Het Team Fondsenwerving en Relatieontwikkeling verwerkt persoonsgegevens van donateurs van het Radboud Fonds.

lees meer

Privacyverklaring

Wij willen u hierbij graag informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Het Radboud Fonds is afhankelijk van uw bijdrage bij het verwezenlijken van haar doelen.

Uw hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze doelen. Om een wederzijds vertrouwen te scheppen willen we u graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Stichting Radboud Fonds is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we uw persoonsgegevens ontvangen

Voor het financieren van onderzoek zijn wij onder meer afhankelijk van onze donateurs en vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij het doen van een donatie aan ons fonds wordt onder andere uw naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van uw donatie. Ook als u zich op andere wijze inzet voor het Radboud Fonds verzamelen wij uw gegevens ten behoeve van onze administratie.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u contact opneemt met ons team per e-mail of telefoon, of als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. In dit geval verwerken we bijvoorbeeld uw telefoonnummer, e-mailadres en naam.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken die u online met ons deelt. Denk hierbij aan uw eigen online actiepagina en uw gegevens (zoals woonplaats) die zijn af te leiden van social media. Hierdoor kunnen we u gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft voor onderzoek aan de Radboud Universiteit en in het Radboudumc. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw persoonlijke interesses.

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het behalen van onze missie

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van donaties. Ook kunnen we uw gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);

2. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;

3. het berekenen, vastleggen en innen van gedoneerde bedragen;

4. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;

5. om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van SRF;

6. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;

7. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;

8. voor het verbeteren van de website en dienstverlening van SRF;

9. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;

10. het doen uitoefenen van accountantscontrole;

11. om donaties, in welke vorm dan ook, te kunnen accepteren en te kunnen beheren. 

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

Stichting Radboud Fonds verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook (tijdelijk) toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze ‘derde partijen’ voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

U heeft ‘recht van verzet’. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door het Radboud Oncologiefonds van uw gegevens voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van uw gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan uw kant.

U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door het Radboud Fonds in algemene zin, zowel bij het bestuur van ons fonds als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat u inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt zich uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als u een donatie heeft gedaan kan u uw adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we u kunnen informeren over onze activiteiten en plannen. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om zich uit te schrijven voor deze vorm van communicatie. U kunt ook een e-mail sturen naar info@radboudfonds.nl om uzelf uit te schrijven voor één van onze communicatiekanalen.

Op onze websites staan links naar websites van derden

Op onze website staan soms links naar websites van derde partijen. Wij adviseren u het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Cookie statement

Het Radboud Fonds maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen, u gericht afbeeldingen van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Wij maken op onze website(s) gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies worden door ons gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de website(s) te kunnen testen en te optimaliseren.

Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde afbeeldingen van onze campagnes te laten zien.

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen.

Hoe lang blijven de cookies op mijn computer, tablet of telefoon staan?

Functionele cookies worden na je bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische en advertising cookies worden niet automatisch gewist. Deze moet u dus zelf verwijderen.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring of over hoe ons fonds omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen richten aan:

Stichting Radboud Fonds
Antwoordnummer 1908
6500 VC Nijmegen

U kunt uw vragen natuurlijk ook per e-mail sturen: info@radboudfonds.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring op mogelijke wijzingen in ons beleid.

De mensen van Radboud Fonds